Järjestysmääräykset

Järjestysmääräykset

Asunto-osakeyhtiöllä on pakollisena oltava yhtiöjärjestys, mutta siinä ei kerrota millaisia sääntöjä asumisessa tulee noudattaa. Taloyhtiöllämme on omat järjestyssäännöt, joihin on hyvä tutustua. Taloyhtiömme ilmoitustauluilla on esillä järjestysmääräykset ne ovat luettavissa alla sekä pdf-muodossa.

Järjestysmääräyksillä pyritään lisäämään asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Järjestysmääräyksissämme korostetaan yhteispeliä, huoneiston huolellista hoitoa ja muiden asukkaiden huomioonottamista. Oheinen järjestyssääntö on taloyhtiön yhtiökokouksen hyväksymä.

1. Järjestyssääntöjen soveltamisala

Kiinteistön alueella ja rakennuksessa on noudatettava lainsäädännön ja kaupungin järjestyssääntöjen lisäksi, mitä näissä järjestyssäännöissä on säädetty. Yhtiön hallitus voi tarvittaessa antaa tätä järjestyssääntöä täsmentäviä määräyksiä.


2. Yleiset järjestystä koskevat määräykset


Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyvyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. Kello 23:00 - 7:00 välisenä aikana on naapureille annettava yörauha. Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.


Taloyhtiön omaisuutta mukaanlukien yhteiset tilat, rakenteet, laitteet ja koneet, puutarha ja sen istutukset, ei saa liata, vahingoittaa tai muuttaa.


Havaitusta vahingosta, vahingonvaarasta tai häiriöstä on välittömästi ilmoitettava talon-miehelle/huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle. Yhteystiedot löytyvät mm. porraskäytävien ilmoitustauluilta.


3. Yhteiset tilat


Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu on niissä kielletty.
Ulko-ovet ja yhteisten tilojen ovet pidetään aina lukittuina. Jokaisen tulee huolehtia siitä, että ovet ja sisäpihalle johtava ajoportti jäävät hänen jäljiltään lukituiksi. Ajoportin koodilukon tunnusluvun saa isännöitsijältä.


Ullakon paloluukkuja ei saa avata. Yhtiön yhteisten tilojen ikkunoita ja tuuletusparvekkeiden ovia ei saa jättää auki.


Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa ullakolla, kellarissa ja urheiluvälinevarastoissa. Ullakko- ja kellaritilojen käytävillä ei turvallisuussyistä saa säilyttää mitään tavaraa.


Talon seiniin ei saa ilman taloyhtiön lupaa kiinnittää mainoksia, kylttejä tai huoneistokohtaisia antenneja.


Palavien, kaasuuntuvien tai terveydelle vaarallisten aineiden säilyttäminen taloyhtiön tiloissa on kielletty.


Porraskäytävien siisteys edellyttää asukkailta, että huoneistoja ei tuuleteta porraskäytäviin, eikä niissä pölytetä tai harjata vaatteita. Porraskäytävissä tai tuuletusparvekkeilla ei saa säilyttää tavaraa.


Tupakointi on kielletty yhteisissä tiloissa. Tämä koskee myös tuuletusparvekkeita silloin, kun ne ovat käytössä.


4. Ulkoalueet


Ajoneuvojen pysäköinti pihalla on kielletty. Huoltoajo ja lyhytaikainen pysäköinti kuorman purkamista tai lastaamista varten on sallittu.


Lintujen ruokkiminen ja lintulautojen asentaminen taloyhtiön tiloihin on kielletty. Avotulen tekeminen taloyhtiön alueella on kielletty.


5. Huoneistot


Vesivuodoista, sähköhäiriöistä ja rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle.


WC- ja muihin viemäreihin ei saa päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen, eikä myöskään ongelmajätteitä.


Yksityisparvekkeilta julkisivun puolelle saa näkyä vain parvekekukkia. Parvekkeet on pidettävä puhtaana lumesta.


Asukas ja osakkeenomistaja ovat velvolliset päästämään yhtiön edustajan huoneistoon, jos se on tarpeen taloyhtiölle kuuluvan omaisuuden hoitamista tai korjaamista varten taikka todennäköisen vahingon välttämiseksi.


6. Huoneistojen korjaustyöt


Melua aiheuttavat huoneistojen muutos- ja korjaustyöt on suoritettava arkipäivisin ja siten, ettei niistä aiheudu naapureille kohtuutonta häiriötä. Vesi- ja sähkölinjojen sulkemiseen tarvitaan taloyhtiön lupa. Talon kantaviin rakenteisiin tai yhtiön johtoihin ei saa puuttua. Tietoa johtojen ja putkien sijainnista saa isännöitsijältä.


Liesituulettimen asennuksesta poistohormiin on neuvoteltava isännöitsijän kanssa muihin huoneistoihin kohdistuvien hajuhaittojen ehkäisemiseksi.

Huoneistojen korvausilmaventtiilejä ei saa pysyvästi sulkea riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi huoneistoissa.


7. Pesutupa


Pesutuvan käytöstä peritään kulloinkin voimassaoleva maksu, ja siksi jokaisen pesutuvan käyttäjän on merkittävä nimensä pesutuvan varauslistaan. Pesutupamaksut suoritetaan pesutuvassa olevien ohjeiden mukaisesti.


8. Tomuttaminen


Vaatteiden, mattojen ja vuodevaatteiden tomutus on sallittu vain porraskäytävien tuuletusparvekkeilla niille varattuina aikoina. Tuulettaminen on sallittu tuuletusparvekkeilla myös muina aikoina. Parveke on käytön jälkeen puhdistettava.


9. Jätteet


Pihalla on erikseen jäteastiat kompostoitavalle biojätteelle, kotitalousjätteelle, paperille ja pahville. Ongelmajätteet sekä terveydelle ja ympäristölle vaaralliset jätteet, on asukkaan itse toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteisiin.


Kohtuuden rajoissa yksittäiset huonekalut ja kotitalouskoneet saa jättää jätesäiliöiden viereen.


Rakennusjätteitä ei saa jättää yhtiön huolehdittavaksi, vaan kunkin on itse huolehdittava niiden pois kuljettamisesta.


10. Kotieläimet


Asukkaan on huolehdittava siitä, etteivät kotieläimet häiritse naapureita eivätkä ne likaa rakennusta tai yhtiön aluetta. Huoneiston ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä. Kotieläinten ulkoiluttaminen pihalla on kielletty.


11. Muuttoilmoitus


Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava isännöitsijälle.


12. Järjestysmääräysten rikkominen


Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston haltuunoton tai vuokrasopimuksen purkamisen, siten kuin laki sanotuista toimenpiteistä määrää.


13. Suosituksia


Taloyhtiön hallitus suosittelee lisäksi seuraavaa:
Hallitus suosittelee huoneiston vara-avaimien luovuttamista isännöitsijälle, jotta huoneistoon päästään hätätilanteessa sisälle.


Pyykin kuivaukseen tulisi käyttää pihan kuivaustelineitä ja ullakon kuivaushuoneita asuinhuoneistojen kosteusvaurioiden estämiseksi. Koska kuivaustiloja on rajoitetusti, kuiva pyykki on kerättävä pois.


Putki- ja vesijohtoasennuksissa suositellaan käytettäväksi sellaisia asennusliikkeitä, jotka tuntevat talon. Tarkempia tietoja saa isännöitsijältä.


14. Järjestyssääntöjen muuttaminen


Tämän järjestyssäännön muuttaminen tapahtuu AsOyL 49§ huomioon ottaen yhtiökokouk-sen päätöksin.


***
As Oy Messeniuksenkatu 7:n hallitus, 20.5.1999.
***

Päivitetty 11.6.2021