Etusivu > Hallinto-opas > Yhtiökokous

Yhtiökokous

Yhtiökokous on ylintä päätösvaltaa käyttävä elin taloyhtiössä. Yhtiökokouksessa äänivaltaa käyttävät taloyhtiön osakkaat. Kokouskutsussa tulee olla mainittuina yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. Yhtiökokouksessa voidaan päättää vain sellaisista asioista, jotka ovat mainittuina kokouskutsussa. Taloyhtiön yhtiöjärjestys määrää milloin yhtiökokous on kutsuttava koolle. Lain mukaan varsinainen yhtiökokous on pudettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle huomioiden sen, että kokouskutsu on lähetettävä vähintään viikkoa ja enintään neljää viikkoa ennen kokousta osakkaille. Koollekutsumistapa määrätään yhtiöjärjestyksessä ja sitä on noudatettava. Yhtiöjärjestyksessä on määrätty myös yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

Hallitus valmistelee yhtiökokouksessa päätettävät asiat sekä tekee päätösesitykset yhtiökokoukselle. Varsinaiset käytännön järjestelyt hoitaa isännöitsijä eli kokoustilan varauksen, kokouskutsujen lähettämisen ja muun kokouksenm muodollisen valmistelun. Hallituksen on esitettävä tilinpäätös yhtiökokoukselle. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä niiden liitteet. Tilinpäätöshetkellä toimivan hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen. Hallituksen allekirjoittama ja hyväksymä tilinpäätös toimitetaan tilintarkastajille. Hallituksen ja isännöitsijän on annettava tilintarkastajalle tämän tarvitsema apu ja mahdolliset lisäselvitykset. Tarkastettuaan tilipäätöksen on tilintarkastajien luovutettava tilinpäätösasiakirjat hallitukselle kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksen avaa taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, mutta yhtiökokouksen puheenjohtajaksi voidaan valita myös muu henkilö. Joissain tapauksissa on perustelua valita yhtiökokouksen puheenjohtajaksi jopa täysin yhtiön ulkopuolinen asiantuntija. Talousarvion ja yhtiövastikkeiden päättäminen kuuluvat yhtiökokouksen keskeisiin tehtäviin, samoin kuin hallituksen valitseminen taloyhtiölle. Yhtiökokous päättää lopullisesti tilinpäätöksen hyväksymisestä, sekä vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle.

Osakas voi osallistua yhtiökokoukseen joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee pääsääntöisesti esittää päivätty valtakirja. Yhdessä asunnon omistavien avo- ja aviopuolisoiden osalta riittää toisen läsnäolo äänioikeuden käyttämiseen ilman valtakirjaa. Osakkaalla on oikeus ottaa kokoukseen mukaansa myös yksi avustaja, myös asiamiehellä voi olla avustaja yhtiökokouksessa mukana.

Jokaisella osakkaalla on yhtiökokouksessa yhtä monta ääntä kuin hän omistaa osakkeita, ellei yhtiöjärjestyksessä ole poikkeuksellisesti määrätty, että jokainen osakeryhmä tuottaa yhtä suuren äänimäärän. Yhtiökokouksessa ei kukaan saa äänestää enemmällä kuin viidesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty. Tätä rajoitusta ei voi kiertää jakamalla valtakirjoja useammalle asiamiehelle.

Päätökset yhtiökokouksessa tehdään normaalilla enemmistöpäätöksellä eli kun yli puolet kokouksessa edustetuista äänistä kannattaa esitystä. Poikkeuksena enemmistöperiaatteesta ovat lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan määräenemmistöä tai kaikkien osakkaiden suostumusta vaativat päätökset. Vaaleissa katsotaan valituiksi ne, jotka saavat eniten ääniä. Yhtiökokous voi kuitenkin ennen vaalia päättää, että valituksi tulee vain jos saa yli puolet äänistä.